Правила участия в программе лояльности RODNIK

Правила участі у Програмі лояльності «RODNIK»


1. Основні поняття

1.1. Організатор – Приватне підприємство «Род-Ник», код 32029392, місцезнаходження: м.Харків, вул. Біологічна, 6-Й.

1.2. Програма - комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати Винагороди на умовах, визначених Організатором.

1.3. Учасник – фізична особа, яка бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил та участь якого підтверджена Організатором.

1. 4 . АГЗП - автомобільні газозаправочні станції (пункти, комплекси) під торговельною маркою «Род-Ник» («Родник»)

1. 5 . Ідентифікатор - унікальний номер у вигляді цифр, нанесений на пластиковий носій (картку), що видається Учаснику Організатором. Ідентифікатор слугує для ідентифікації особи як Учасника Програми, обліку права Учасника на отримання Винагород, а також виконує функцію логіну для входу на Персональну Сторінку Учасника.

1.6 . Картка – пластиковий носій з нанесеним на нього Ідентифікатором, який використовується для отримання Винагород.

1.7. Винагорода - товар (послуга, привілей, інша вигода тощо), визначений Організатором. Отримання Винагороди в рамках Програми означає придбання (купівлю) Учасником товару (послуги) за акційною ціною та/або отримання товару (послуги) безкоштовно відповідно до цих Правил. Для цілей цих Правил вирізняється основна та додаткова Винагорода.

1.8. Рахунок - сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про обсяги придбання пального Учасником та про Вигоди, право на отримання яких виникає у Учасника.

1.9. Анкета - формуляр, окремий документ, що пропонується для заповнення особі Організатором чи його представником, в результаті заповнення та надання якого особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати і обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних. Заповнена особою та отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації особи Учасником Програми.

1.10. Гаряча лінія - сервіс, що надається Організатором Учасникам для вирішення питань, пов'язаних з участю в Програмі.

1.11. Особистий кабінет Учасника - окремо виділений розділ на інтернет-сайті Організатора, в якому Учасник має можливість ознайомитись з даними про обсяги придбання пального, Вигодами, право на отримання яких виникло у Учасника, здійснювати інші дії, передбачені програмним забезпеченням. Ідентифікація Учасника при доступі в особистий Кабінет Учасника відбувається за допомогою логіну та паролю.

1.12. Пароль – код, який Організатор надає Учаснику з метою авторизації Учасника в Особистому кабінеті Учасника.


2. Участь

2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років.

2.2. Для реєстрації Учасником Програми кожен потенційний Учасник отримує Картку із нанесеним на нею Ідентифікатором, а також пароль доступу до Особистого кабінету Учасника на окремому паперовому носії.

Вступ до Програми (реєстрація Учасником) є безкоштовним.  Вступ до Програми    відбувається за умови надання потенційним Учасником заповненої Анкети та здійснення покупки будь-якої кількості пального або товарів на будь-якому АГЗП за готівку або за допомогою банківської платіжної карти.  

Видача Картки з Ідентифікатором регламентується Розділом 3 цих Правил.

2.3. Права на отримання Винагород, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть передаватися, продаватися, перераховуватися, використовуватися як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужуватися Учасниками на користь третіх осіб чи використовуватися іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому цими Правилами.

2.4. Датою початку участі в Програмі є дата першої купівлі пального з використанням Ідентифікатора.

2.5. Ідентифікатор є активним протягом терміну дії Програми.

2.6. Для блокування Ідентифікатора у випадку втрати чи пошкодження пластикового носія (Картки), в інших випадках, а також для його розблокування, Учаснику необхідно негайно звернутися до Організатора за телефоном Гарячої лінії або самостійно здійснити блокування засобами Особистого кабінету Учасника.

2.7. Ідентифікатор може бути розблокований чи відновлений Організатором тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі Програми.

2.8. Заміна втраченої (приведеної у непридатний для використання стан) Картки відбувається у наступному порядку:

1) Учасник повинен прибути на будь-який АГЗП

2) знаходячись на АГЗП Учасник повинен зателефонувати на Гарячу лінію та повідомити оператору Гарячої лінії про своє бажання отримати нову Картку на заміну втраченої; повідомити на якому АГЗП знаходиться Учасник; відповісти на запитання, які дозволяють ідентифікувати Учасника

3) негайно після отримання відомостей, вказаних у підпункті 2) цього пункту, оператор Гарячої лінії забезпечує блокування втраченої Картки та збереження доступу до Особистого кабінету Учасника при заміні Картки. Про виконання цих дій оператор Гарячої лінії негайно повідомляє касира відповідного АГЗП

4) негайно після вчинення оператором Гарячої лінії дій, вказаних у підпункті 3) цього пункту, касир АГЗП видає Учаснику нову Картку на заміну втраченої.

Дії з отримання нової Картки на заміну втраченої можуть бути вчинені в робочі дні з 8-00 до 17-00.

Нова Картка на заміну втраченої видається безкоштовно та є придатною для застосування безпосередньо після її видачі.

Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на Рахунку Учасника з використанням Ідентифікатора до моменту його блокування в порядку п. 2.6 цих Правил.

 

3. Анкета та персональні дані Учасника

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою отримання Винагороди згідно з правилами Програми.

3.2. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми а також інформування Учасника про продукти (товари, послуги, акції) Організатора та партнерів Організатора. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта та ідентифікаційного коду, місця проживання (реєстрації). Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи Бази персональних даних учасників Програми, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які, згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства, надаються їй як суб'єкту персональних даних.

Учасник зобов'язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

3.3. Анкета не приймається/не реєструється, якщо вона повністю не заповнена, не підписана, або дані вписані нерозбірливо.

3.4. Особа, яка бажає взяти участь у Програмі, надає заповнену Анкету на будь-який АГЗП. Внесення даних до інформаційної системи Програми відбувається безпосередньо після надання заповненої Анкети, а в разі виникнення технічних перешкод щодо внесення даних Анкети до інформаційної системи Програми – негайно після усунення таких перешкод . Одночасно, Учаснику надаються Картка та Пароль.

3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

 

4. Права та обов’язки Організатора

4.1. Картка є власністю Організатора.

4.2. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення Організатором двох і більше Рахунків, де збігаються зареєстровані персональні дані Учасників за двома записами одночасно:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) номер мобільного телефону,

Організатор вправі об'єднати Рахунки.

У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких збігається номер мобільного телефону, Організатор вправі заблокувати такі Рахунки до з'ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.

4.3. Організатор має право вилучити або припинити дію Карток Учасника, заблокувати отримання Винагороди Учасником за таких обставин:

а) використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає умовам Програми та Правилам;

б) будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;

в) відкликання особою своєї згоди на обробку її персональних даних;

г) надання особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті;

д) встановлення факту неактуальності персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті.

Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

4.4. Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.

4.5. Організатор має право змінити умови отримання Винагороди відповідно до п. 6.4 та 7.8 цих Правил.

 

5. Права та обов’язки Учасника

5.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

5.2. Учасник надає Організатору право повідомляти йому інформацію про продукти (товари, послуги, акції) Організатора та партнерів Організатора за вказаним номером мобільного телефону.

5.3. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вказаним номером мобільного телефону, повідомивши про це Організатора.

5.4. Учасник зобов’язаний своєчасно інформувати Організатора про зміну номеру мобільного телефону та інших персональних даних.

5.5. Учасник самостійно контролює право на отримання Винагороди за даними інтернет-сайту Організатора та Особистого кабінету Учасника.

5.6. Учасник має право засобами Особистого кабінету Учасника в будь-який момент заблокувати/розблокувати Картку, встановити/змінити/скасувати PIN-код Картки, змінити пароль доступу до Особистого кабінету Учасника, змінити контактні дані Учасника.

 

6. Основна Винагорода

6.1. Основна Винагорода в рамках цієї Програми полягає у наданні Учаснику права здійснювати купівлю пального на АГЗП зі знижкою. Обов'язковою умовою отримання основної Винагороди є надання Учасником Картки.

6.2. Розмір основної Винагороди залежно від обсягів купівлі пального протягом попереднього календарного місяця становить:

Обсяг купівлі пального протягом місяця,

літрів

Знижка,

копійок з 1 літра

0 - 100

40

101 - 200

45

201 - 500

50

501 та більше

55

6.3. Незалежно від обсягів купівлі пального протягом попереднього календарного місяця, Учасник має право на знижку в розмірі 55 копійок з 1 літра в день, який вказано Учасником в Анкеті в якості дня народження Учасника. Передбачена цим пунктом знижка діє протягом відповідної доби без обмежень по кількості та обсягу купівель пального.

6.4. Організатор залишає за собою право в будь-який момент змінити умови отримання основної Винагороди, передбачені п. 6.2 та 6.3 цих Правил. Відомості про зміну умов надання основної Винагороди розміщуються на інтернет-сайті Організатора не пізніше дня, який передує введенню в дію відповідних змін.

 

7. Додаткова Винагорода

7.1. За бажанням Учасника, він може взяти участь в програмі додаткової винагороди "Род-Ник Assistance".

7.2. Про своє бажання взяти участь у програмі додаткової Винагороди "Род-Ник Assistance" Учасник повідомляє одним з наступних способів:

1) шляхом проставлення відповідної відмітки у Анкеті - на етапі вступу до Програми

2) за телефоном Гарячої лінії  - в будь-який час протягом участі у Програмі

7.3. Для цілей цих Правил встановлюються наступні категорії транспортних засобів (ТЗ) Учасників та умови отримання додаткової Винагороди:

Категорія

Конструктивні особливості ТЗ

Умови отримання

додаткової Винагороди

A

легкові автомобілі з системами ГБО 2-го покоління і середньою витратою газу 8-12 літрів/100 км.

придбання 1 000 літрів пального *

B

легкові автомобілі з системами ГБО 4-го покоління і середньою витратою газу 8-12 літрів/100 км.

придбання 1 300 літрів пального *

C

легкові автомобілі з системами ГБО 4-го покоління і середньою витратою газу понад 12 літрів/100 км.

придбання 2 300 літрів пального *

D

автомобілі типу «ГАЗель» та вантажні автомобілі (автомобілі повною масою понад 3,5 т) незалежно від типу системи ГБО

придбання 3 000 літрів пального *

* облік придбаного пального для цілей отримання додаткової Винагороди ведеться з моменту реєстрації у програмі отримання додаткової Винагороди, а для Учасників, які раніше вже отримували додаткову Винагороду на умовах Програми - з моменту попереднього отримання додаткової Винагороди.


7.4. Зміст (розмір) додаткової Винагороди

Зміст (розмір) додаткової Винагороди встановлюється залежно від типу (покоління) системи ГБО, якою обладнаний ТЗ Учасника.

Зміст (розмір) додаткової Винагороди для Учасників, чий ТЗ обладнаний ГБО 2-го покоління:

• злив конденсату з редуктора;

• заміна фільтра грубої очистки; *

• регулювання газової системи;

• перевірка всіх шлангів системи охолодження;

• перевірка газової системи на герметичність.

 

Зміст (розмір) додаткової Винагороди для Учасників, чий ТЗ обладнаний ГБО 4-го покоління:

• заміна фільтра грубої очистки; *

• заміна фільтра тонкої очистки; *

• діагностика OBD II бензинової системи, наявність помилок;

• перевірка газової системи на герметичність;

• перевірка шлангів системи охолодження;

• комп'ютерна діагностика системи ГБО і при необхідності її налаштування.

 

* для цілей цього пункту фільтри надаються Організатором.

 

7.5. Додаткова винагорода надається Організатором на СТО за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6-Й.

7.6. З метою отримання додаткової Винагороди Учасник повинен звернутися на СТО Організатора за телефоном, який вказано на інтернет-сайті Організатора в розділі «Сервіс ГБО». Запис на отримання додаткової Винагороди здійснюється відповідальним працівником СТО Організатора з урахуванням черговості звернень Учасників та фактичної завантаженості СТО.

7.7. Віднесення ТЗ Учасника до однієї з категорій, визначених п. 7.3 цих Правил, контроль виконання умов отримання додаткової Винагороди та визначення її змісту (розміру) здійснюється працівниками СТО Організатора безпосередньо за фактом звернення Учасника за отриманням додаткової Винагороди та за умови обов’язкового надання Учасником Картки.

7.8. Організатор залишає за собою право в будь-який момент змінити умови отримання додаткової Винагороди, передбачені п. 7.2-7.7 цих Правил.

Зміни, які не тягнуть припинення права на отримання додаткової Винагороди (обмеження/зменшення її змісту та/або розміру) , вводяться в дію за умови розміщення відповідного повідомлення на інтернет-сайті Організатора не пізніше дня, який передує введенню в дію відповідних змін.

Зміни, які тягнуть припинення права на отримання додаткової Винагороди (обмеження/зменшення її змісту та/або розміру) вводяться в дію за умови розміщення відповідного повідомлення на інтернет-сайті Організатора а також письмових оголошень на АГЗП не пізніше, ніж за 15 днів до дня введення в дію відповідних змін.

  8. Інші умови

8.1. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та пред'явити чек, що підтверджує придбання відповідного товару (робіт, послуг). Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів. Для повного та всебічного вирішення спірного питання Організатор має право запросити в Учасника письмові пояснення щодо обставин виникнення/розвитку спірного  питання. Відмова Учасника надати відповідні пояснення може бути підставою для залишення спірного питання без розгляду.

8.2. Програма є довготерміновою.