fbpx

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ», код ЄДРПОУ 41203184, місцезнаходження: 01133, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36, приміщення 45А, що є платником податку на прибуток на загальних умовах у відповідності до Податкового кодексу України та є платником ПДВ, та належить до суб’єктів середнього підприємництва відповідно до положень, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», далі за текстом – «Продавець», в особі директора Кравець Лілії Олександрівни, що діє на підставі Статуту, оголошує Публічну пропозицію, далі за текстом – «Оферта» широкому та необмеженому колу фізичних осіб, хто звернеться до Продавця, укласти даний договір купівлі-продажу, далі за текстом – «Договір», у порядку, визначеному в Договору, умови якого наведені нижче:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ
1.1. Для цілей даного Договору нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:

Акцепт – відповідь особи, якій адресована Оферта (пропозиція укласти Договір), про її безумовне прийняття на умовах та з усіма особливостями, визначеними в Договорі, а також підтвердження про належне ознайомлення з Договором та акцептування (погодження) усіх істотних умов Договору.
Веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. Адреса Веб-сайту Товариства – //rodnik.ua/.
Електронний платіжний засіб (далі за текстом – «ЕПЗ») – платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації/верифікації, за допомогою якого Клієнт здійснює ініціювання переказу коштів з відповідного банківського рахунку або здійснює інші операції із застосуванням ЕПЗ у якості оплати тощо за даним Договором.
Квитанція – відповідний документ установленої форми, в письмовій та/або електронній формі, що надається Клієнту в якості підтвердження факту оплати Клієнтом Пального та/або будь-яких інших товарів, що реалізуються Продавцем кінцевому споживачеві та містить обов’язкові реквізити, встановлені відповідним нормативним актом Національного банку України, з урахуванням положень інших чинних нормативно-правових актів України.
Клієнт – фізична особа, яка звернулася до Продавця, в повному обсязі та безумовно прийняла (здійснила Акцепт) Оферту, відповідно, уклала із Продавцем даний Договір на запропонованих умовах, та є кінцевим споживачем Пального та/або інших товарів, що придбаються за даним Договором.
Мобільний додаток – спеціальне програмне забезпечення, що встановлюється на апараті рухомого мобільного зв’язку з операційною системою Android, що дозволяє здійснювати вхід до Особистого кабінету та використовувати функції Особистого кабінету за допомогою апарату рухомого мобільного зв’язку.
Особистий кабінет – особиста веб-сторінка Продавця, яка розміщена на Веб-сайті Продавця, доступ до якої здійснюється за допомогою логіна та паролю. Окрім того, доступ до Особистого кабінету можливий з використанням Мобільного додатку за допомогою того ж логіна та паролю. Така веб-сторінка та/або сторінки Мобільного додатку містять персоніфіковані дані Клієнта, відомості про обсяги витрачання грошових коштів, а також інші відомості. Продавець не несе відповідальності за результати дій, що є наслідком хакерської або іншої кібератаки, розголошення та/або свідомого та/або з необережності, халатності тощо надання Клієнтом та/або уповноваженими особами останнього відомостей третім особам для здійснення входу до Особистого кабінету.
Пальне – нафтопродукти (в тому числі дизельне паливо, бензин А-95 тощо), скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, а також інші товари, що можуть бути зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України тощо, роздрібний продаж яких здійснює Продавець.
Платіж/Переказ коштів – рух певної суми коштів в безготівковій формі у національній валюті, ініційований Клієнтом, у тому числі за допомогою ЕПЗ, з метою їх подальшого зарахування на банківський рахунок Продавця, в якості оплати за Пальне та/або будь-які інші товари, які реалізує Продавець та/або треті особи, залучені Продавцем з метою належного виконання умов даного Договору. Платіж/Переказ коштів вважається здійсненим належним чином з моменту здійснення списання грошових коштів із рахунку Клієнта та зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
1.2. Інші терміни, не визначенні п.1.1. даного Договору вживаються у відповідності до норм чинного законодавства, зокрема, але не виключно, у відповідності до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про електронні довірчі послуги», Податкового кодексу України, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про інформацію», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про ціни та ціноутворення», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України тощо.
1.3. Акцептуючи Оферту Сторони погоджуються із визначенням термінів, визначених у Розділі 1 даного Договору та їх застосуванням у процесі реалізації та виконання Сторонами їх прав та обов’язків у відповідності до даного Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Продавець, на підставі ст.ст.633,634,641,644,698 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Офертою до широкого та необмеженого кола фізичних осіб та бере на себе зобов’язання перед Клієнтами, з урахуванням умов даного Договору, із оплатної передачі Пального та/або будь-яких інших товарів.
2.2. Даний Договір є договором приєднання, умови якого встановлені Продавцем у стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Договору в цілому. Клієнт не може запропонувати свої умови Договору. У разі незгоди з яким-небудь пунктом даного Договору, Продавець пропонує відмовитися від прийняття даного Договору. Договір є укладеним з моменту здійснення Акцепту Оферти, та укладається без підпису письмового примірника сторонами. Укладений Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.3. Акцепт Оферти здійснюється шляхом вчинення будь-якою фізичною особою дій, що свідчать про повну і безумовну згоду такої фізичної особи здійснити прийняття Пального та/або будь-якого іншого товару та сплатити вартість прийнятого Пального та/або будь-якого іншого товару в повному обсязі на умовах даного Договору. Такими діями зі сторони будь-якої фізичної особи є сам факт ініціювання прийняття та/або прийняття Пального та/або будь-якого іншого товару. Сторони дійшли згоди, що до таких дій також відносять факт здійснення оплати за Пальне та/або будь-яких інший товар, як, безпосередньо, із використанням готівкових коштів, так і шляхом безготівкового розрахунку з використанням ЕПЗ, при чому, при використанні ЕПЗ Акцептом вважається, в тому числі, сам факт ініціювання Переказу коштів.
2.4. У разі прийняття (здійснення Акцепту) Оферти, будь-яка фізична особа, що здійснила Акцепт Оферти, стає Клієнтом.
2.5. Договір діє виключно по відношенню до оплатної передачі Пального та/або будь-якого іншого товару кінцевим споживачам, і вважається укладеним з моменту прийняття (здійснення Акцепту) Оферти будь-якою фізичною особою, з урахуванням п.2.3. та п.2.4. даного Договору, і діє до моменту повного виконання Продавцем та Клієнтом зобов’язань за даним Договором.
2.6. Клієнт усвідомлює та ознайомлений, що Веб-сайт, а також Мобільний додаток, що забезпечує можливість входу Клієнтів до Особистого кабінету, працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, але з урахуванням обмеження доступу до нього, в тому числі з підстав здійснення технічних робіт тощо, в залежності від технічних можливостей пристрою, обладнання, програмного забезпечення, зокрема, але не виключно, засобів систем телекомунікаційного та/або мобільного зв’язку, у тому числі підключених до мережі Інтернет, зокрема працездатності мережі Інтернет.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, визначених даним Договором, Продавець самостійно та/або із залученням третіх осіб, зобов’язується передавати у власність Клієнта Пальне та/або будь-які інші товари, що реалізуються Продавцем у відокремлених підрозділах Продавця, в кількості, строки та в порядку, що визначаються даним Договором, а Клієнт зобов’язується приймати Пальне та/або будь-які інші товари, що реалізуються Продавцем і своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату.
3.2. Сторони дійшли згоди та визнають, що всі операції за даним Договором здійснюються у відповідності до наявного асортименту Продавця. Під таким асортиментом розуміється Пальне та/або будь-які інші товари, які є в фактичній наявності у відокремленому підрозділі Продавця (щодо кожного відокремленого підрозділу Продавця окремо), що реалізується Продавцем. Фактом підтвердження належної передачі та, відповідно, отримання Пального та/або будь-яких інших товарів, згідно асортименту Клієнтом є Квитанція, яка одночасно підтверджує факт оплати фактично отриманого Пального та/або будь-яких інших товарів та, відповідно, погодження асортименту та кількості Пального та/або будь-яких інших товарів, що реалізуються Продавцем. Сторони дійшли згоди, що неможливість передачі Пального та/або будь-якого іншого товару з підстав відсутності такого у відповідному відокремленому підрозділу Продавця не є відмовою від виконання зобов’язань за даним Договором та від Договору в цілому, в тому числі в частині надання такого Пального та/або будь-якого іншого товару.
3.3. Якість Пального та/або будь-якого іншого товару, що реалізується Продавцем за даним Договором, повинна відповідати ДСТУ та/або ТУ та/або іншим нормативним документам тощо на даний вид Пального та/або будь-якого іншого товару, і підтверджуватися сертифікатом якості чи іншим належним документом.
3.4. Клієнт підтверджує, що укладення та виконання ним даного Договору не суперечить нормам чинного законодавства України, в тому числі останній запевнює щодо наявності у останнього достатнього об’єму правосуб’єктності та/або повноважень для вчинення даного правочину, а також укладення та виконання Клієнтом даного Договору відповідає та не суперечить вимогам законодавства України.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Усі розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.
4.2. Загальна вартість (ціна) даного Договору визначається у відповідності до загальної вартості Пального та/або будь-яких інших товарів, придбаних Клієнтом.
4.3. Ціни на Пальне (мається на увазі за одиницю Пального), що реалізується Продавцем є вільними відпускними та динамічними, визначаються Продавцем в односторонньому порядку, без додаткового повідомлення Клієнта, в залежності від зміни ціни на товарних ринках, в тому числі ринку нафтопродуктів, зміни індексу інфляції, курсової різниці, в тому числі на міжбанку України, збільшення розміру податків, зборів інших обов’язкових платежів тощо.
4.4. Сторони погодили, що належним повідомленням Клієнта про ціну Пального, визначеного Продавцем в односторонньому порядку, є опублікування такої ціни на інформаційних табло та/або стендах тощо, що знаходяться у відокремлених підрозділах Продавця та/або в Мобільному додатку, та/або будь-яким іншим зручним для Продавця способом. Така інформаціє щодо ціни Пального та/або будь-яких інших товарів є публічно доступною та розміщується у відведених місцях відокремленого підрозділу Продавця та/або в Мобільному додатку, та/або будь-яким іншим зручним для Продавця способом, але з можливістю для ознайомлення із нею необмеженої кількості осіб.
4.5. Сторони дійшли згоди, що з урахуванням п.4.3., п.4.4. даного Договору, при здійсненні реалізації Пального з урахуванням умов даного Договору, ціною на Пальне визначається така ціна, що визначена та повідомлена Продавцеві та є чинною на момент фактичного одержання Пального Клієнтом у відокремленому підрозділі Продавця.
4.6. Ціна будь-яких інших товарів, що реалізуються Продавцем, визначаються Продавцем в односторонньому порядку, з особливостями та з урахуванням законодавчо визначених обмежень, та оголошується Клієнту в момент укладення даного Договору, якщо інше не випливає із суті зобов’язання та/або інше не передбачено даним Договором. Положення даного пункту застосовується також у разі здійснення продажу таких будь-яких інших товарів з використанням торгівельних автоматів, але з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством України.
4.7. Моментом здійснення Клієнтом оплати вважається момент надходження та зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або надходження готівки до каси відповідного відокремленого підрозділу Продавця.
4.8. Сторони усвідомлюють та погоджуються, що у разі запровадження/здійснення державного регулювання ціни на Пальне, з урахуванням положень Господарського кодексу України, а також Закону України «Про ціни та ціноутворення», а також інших чинних законних та підзаконних нормативно-правових актів, такі ціни на Пальне та/або будь-які інші товари, що реалізуються Продавцем, також можуть змінюватися.
4.9. Сторони дійшли згоди та усвідомлюють, що кількість Пального та/або інших товарів, що може бути отримане Клієнтом з використанням готівкових розрахунків, визначається виходячи із обмежень, визначених чинним законодавством України.
4.10. Сторони дійшли згоди та усвідомлюють, що Продавець, з урахуванням умов даного Договору, в односторонньому порядку та в будь-який момент може самостійно встановлювати, змінювати умови тощо відповідних акцій та/або будь-яких інших заходів, що проводяться Продавцем, далі за текстом – «Захід», а також скасовувати такі заходи в тому числі, але не виключно, шляхом розміщення відповідної інформації в Особистому кабінеті Клієнта та/або на Веб-сайті, таким чином належним чином повідомивши Клієнта
4.11. Сторони усвідомлюють та однаково розуміють, що в розумінні пункту 4.10. даного Договору, належним повідомленням Клієнта вважається сам факт опублікування інформації щодо Заходу на Веб-сайті Продавця та/або факт надіслання (відправлення) відповідного текстового повідомлення в Особистому кабінеті Клієнта та/або факт надіслання (відправлення) відповідного текстового повідомлення на адресу електронної пошти Клієнта, або будь-яким іншим зручним для Продавця способом.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПАЛЬНОГО ТА ІНШИХ ТОВАРІВ

5.1. Відпуск (передача) Пального здійснюється Продавцем в робочий час Продавця та безпосередньо на території відокремленого підрозділу Продавця (щодо кожного відокремленого підрозділу окремо), при підключенні до паливороздавальної колонки, шляхом здійснення заправлення автотранспортних засобів Клієнта, а також здійснення відпуску Пального в інші ємності, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України, в порядку черги.
5.2. Перехід права власності на Пальне та ризику випадкової загибелі (псування, втрати, пошкодження тощо) Пального відбувається в момент початку відпуску (передачі) Пального та, безпосередньо, потрапляння Пального до ємності баку та/або газової магістралі системи газобалонного обладнання тощо автотранспортного засобу та/або будь-які іншої ємності Клієнта із паливороздавальної колонки, з урахуванням п.5.1. даного Договору.
5.3. При здійснення прийому Пального та/або будь-яких інших товарів, Клієнт зобов’язаний дотримуватися вимог правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки та правил технічної експлуатації, що застосовуються до Пального, на автозаправних станціях тощо.
5.4. Передача будь-яких інших товарів (за виключенням Пального) здійснюється Продавцем в робочий час Продавця та безпосередньо на території відокремленого підрозділу Продавця (щодо кожного відокремленого підрозділу окремо), одразу після здійснення оплати Клієнта за такий товар, в порядку черги.

6. СТРОК, ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

6.1. Сторони дійшли згоди, що даний Договір укладається на невизначений строк та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно умов даного Договору. Сторони погоджуються, що якщо які-небудь зобов’язання Сторін, за даним Договором, не виконані, вони залишаються чинними до моменту їх повного виконання.
6.2. Даний Договір та/або додатки до нього (у разі наявності), з урахуванням особливостей та умов даного Договору, можуть бути у будь-який час змінені та/або доповнені Продавцем в односторонньому порядку. Зміни та/або доповнення до даного Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) оформлюються шляхом внесення змін до даного Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) та опублікування Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) в оновленій редакції на Веб-сайті.
6.3. З урахуванням п.6.2. даного Договору, всі зміни та/або доповнення до даного Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) вступають в силу з моменту опублікування Договору та/або додатків до нього (у разі наявності) в оновленій редакції на Веб-сайті. При чому, Продавець не зобов’язаний повідомляти Клієнта про такі зміни, Клієнт зобов’язаний самостійно відстежувати такі зміни тощо.
6.4. З урахуванням п.6.1.-п.6.3. даного Договору, у разі, якщо Клієнт, з моменту внесення змін до Договору та/або додатків до нього (у разі наявності), не заявив про свою незгоду із внесеними змінами до даного Договору та/або додатків до нього (шляхом надіслання офіційного листа в письмовій формі) та/або вчиняє дії, що спрямовані на продовження та/або продовжує виконання зобов’язань за даним Договором після внесення та застосування відповідних змін, Клієнт своїми діями виявив згоду з такими змінами.
6.5. У разі незгоди Клієнта зі змінами, з урахуванням п.6.1.-п.6.4. даного Договору, Клієнт вправі відмовитися від даного Договору, попередньо виконавши всі наявні зобов’язання перед Продавцем.
6.6. Сторони дійшли згоди, що у разі надіслання незгоди Клієнта, з урахуванням п.6.4.даного Договору, проте вчинення дій, що спрямовані на продовження та/або продовжує виконання зобов’язань за даним Договором після внесення та застосування змін, визначених п.6.2.-п.6.3. даного Договору, Клієнт своїми діями виявив згоду із такими змінами та така незгода не розглядається Продавцем.
6.7. Продавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Веб-сайті, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.
6.8. Клієнт погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін в заключений і діючий між Клієнтом і Продавцем Договір, а також, що такі зміни набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферту.
6.9. У всьому, що не передбачено цим Договором, Продавець та Клієнт керуються чинним законодавством України

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору. В такому випадку винна Сторона зобов’язана відшкодувати спричинені збитки у порядку та в розмірах, передбачених чинним законодавством України та даним Договором, причому Продавець несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток, завданий з вини останнього.
7.2. Продавець не несе відповідальності за відмову від постачання/передачу/відпуск Пального та/або будь-яких інших товарів, які не були оплачені.
7.3. Продавець та Клієнт звільняються від відповідальності за невиконання та/або часткове невиконання та/або невчасне виконання положень цього Договору з підстав, передбачених п.8.1.–п.8.4. даного Договору.
7.4. Сторони дійшли згоди, що позовна давність за вимогами про стягнення плати, а також за вимогами про стягнення неустойки (у вигляді пені, а також штрафу) складає 3 (три) роки.
7.5. У разі виявлення Продавцем порушення зобов’язань Клієнта, в частині здійснення зокрема, але не виключно, факту перепродажу чи відчуження будь-яким іншим способом або пропонування третім особам Пального (зокрема, але не виключно через мережу Інтернет), що було отримано Клієнтом за даним Договором, та/або будь-яких інших товарів, Продавець вправі в односторонньому порядку та без додаткового попередження зупинити реалізацію/поставку Пального та/або будь-яких інших товарів за даним Договором, заблокувати будь-які картки, видані Клієнту та/або відмовити Клієнту в наданні Пального та/або будь-яких інших товарів за даним Договором. При чому, Клієнт зобов’язаний відшкодувати в повному об’ємі всі збитки, що завдані Продавцеві у зв’язку із подібними діями Клієнта.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо це відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, які Сторона не могла ані передбачити, ані запобігти розумними заходами (далі по тексту – «форс-мажорні обставини»). До таких форс-мажорних обставин відносяться: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.
8.2. Термін виконання зобов’язань Сторонами автоматично відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин.
8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 1 (одного) календарного дня в письмовій формі сповістити іншу Сторону про настання таких обставин та про передбачувану дату припинення даних обставин. У разі виникнення такої форс-мажорної обставини у Продавця, належним сповіщенням вважається опублікування відповідної інформації на Веб-сайті та/або шляхом надіслання відповідних повідомлень в Особистому кабінеті та/або будь-яким іншим способом, зручним для Продавця, причому Клієнт зобов’язаний самостійно відстежувати таке опублікування, сповіщення тощо.
8.4. Факт настання форс-мажорних обставин має бути підтверджено висновком Торгово-промислової палати України, який Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, повинна надати упродовж 3 (трьох) календарних днів іншій Стороні. У разі виникнення такої форс-мажорної обставини у Продавця, належним підтвердженням такого надання вважається опублікування скан-копії та/або відомостей щодо висновку Торгово-промислової палати України на Веб-сайті та/або шляхом надіслання відповідних повідомлень в Особистому кабінеті та/або будь-яким іншим способом, зручним для Продавця, причому Клієнт зобов’язаний самостійно відстежувати таке опублікування, сповіщення тощо.
8.5. Сторони дійшли до згоди, що якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та/або їх наслідками, виконання даного Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом будь-якого проміжку часу і не виявляє ознак припинення, то за таких підстав даний Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною.

9. ЗАХИСТ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

9.1. Сторони усвідомлюють, що в рамках реалізації прав та виконання зобов’язань за цим Договором, вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб.
9.2. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення даного Договору дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в тому числі щодо отримання, обробки, зберігання, видалення персональних даних тощо. При чому, шляхом здійснення Акцепту даної Оферти, Клієнт підтверджує, що останній проінформований та ознайомлений із Політикою конфіденційності, що використовується Продавцем та опублікована на Веб-сайті останнього, є публічною та такою, що доступна для ознайомлення необмеженому колу осіб, далі за текстом – «Політика конфіденційності».
9.3. Сторони обумовили та дійшли згоди про те, що з метою виконання умов даного Договору, з урахуванням Політики конфіденційності, Клієнт надає дає згоду на обробку Продавцем своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.
9.4. Сторони підтверджують, що вони проінформовані про свої права як суб’єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», попередньо ознайомленні з цілями обробки даних, способом обробки, переліком персональних даних, на обробку яких дається згода, метою обробки і їм відомі особи, яким такі дані передаються та мета даної передачі. Сторони дійшли згоди, що дана згода на обробку персональних даних, передбачена п.9.3. даного Договору, не обмежена терміном дії. У зв’язку з цим, Сторони не потребують подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.
9.5. З урахуванням Політики конфіденційності, надана Продавцем та Клієнтом один одному інформація, пов’язана з предметом цього Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди Продавця та/або Клієнта, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.
9.6. З метою належного виконання Продавцем своїх зобов’язань за даним Договором не вважається порушенням Політики конфіденційності випадки, передбачені п.9.7.–п.9.10. даного Договору.
9.7. Не вважається порушенням Політики конфіденційності надання Продавцем конфіденційної інформації, отриманої в процесі виконання даного Договору, будь-яким третім особам, залучених Продавцем на підставі договорів та/або у інший спосіб, не заборонений чинним законодавством, за відсутності погодження з Клієнтом, з метою більш ефективного виконання умов даного Договору.
9.8. Не вважається порушенням Політики конфіденційності надання Продавцем конфіденційної інформації, отриманої в процесі виконання даного Договору, з метою запобігання неправомірних дій будь-яких осіб.
9.9. Не вважається порушенням Політики конфіденційності надання Продавцем конфіденційної інформації, отриманої в процесі виконання даного Договору, на підставі обов’язкової, на підставі чинного законодавства України, вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.10. Продавець, у разі отримання конфіденційної інформації, може передавати її своєму уповноваженому персоналу та/або третім особам, залучених Продавцем на підставі договорів або у інший спосіб, не заборонений чинним законодавством, без попередньої згоди Клієнта, тільки якщо це необхідно для належного виконання своїх зобов’язань за даним Договором і в об’ємі, відповідному для належного виконання умов даного Договору.
9.11. У разі, якщо будь-які положення даного Розділу щодо розголошення персональних даних тощо протирічить Політиці конфіденційності, Сторони зобов’язані дотримуватися положень Політики конфіденційності.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Клієнт підтверджує:
10.1.1. Що Клієнт має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для здійснення Акцепту Оферти та укладення даного Договору та належного виконання зобов’язань за даним Договором.
10.1.2. Всі відомості, які представлені та/або надаються Продавцеві Клієнтом та можуть міститися в будь-яких інших документах, наданих Продавцю є правдивими і точними.
10.1.3. Клієнтом здійснюється придбання Пального та будь-якого іншого товару, що реалізується Продавцем у роздріб та визначається як роздрібна торгівля. Відповідно, Клієнт є кінцевим споживачем Пального та будь-якого іншого товару, придбаного за даним Договором.
10.1.4. Даний Договір укладається належним чином Клієнтом у повній відповідності до всіх вимог чинного законодавства України, а також укладення та виконання Клієнтом даного Договору не суперечить положенням жодного правочину Клієнта із третіми особами, чинному законодавству України, судовим рішенням чи іншим документам будь-якого характеру, що встановлюють юридичні обов’язки Клієнта.
10.2. Продавець не зобов’язаний здійснювати перевірку підтверджень Клієнта, передбачених п.10.1.1.-п.10.1.4., а Клієнт зобов’язаний дотримуватись власних підтверджень, передбачених п.10.1.1.-п.10.1.4. даного Договору, протягом усього Строку даного Договору. Такі підтвердження вважаються такими, що повторюються Клієнтом щодня протягом Строку даного Договору.
10.3. У разі, якщо у будь-який час протягом Строку даного Договору, будь-які із підтверджень, передбачених п.10.1.1.-п.10.1.4. даного Договору, виявляться або стануть неточними або такими, що не відповідають дійсності, Клієнт зобов’язується відшкодувати Продавцеві усі збитки, що виникли у Продавця внаслідок надання неправдивих підтверджень.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Умови цього Договору є однакові для всіх Клієнтів, ураховуючи положення чинного законодавства України.
11.2. Договір датується реальним часом прийняття (здійснення Акцепту) Оферти Клієнтом.
11.3. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано судом чи іншим уповноваженим державним органом недійсним чи таким, що суперечить чинному законодавству України, то визнання такого положення недійсним не тягне за собою наслідки у вигляді визнання недійсним інших положень даного Договору та даного Договору в цілому.
11.4. Всі суперечки, спори та розбіжності, що виникли та/або можуть виникнути між Сторонами під час виконання даного Договору підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами, з обов’язковим використанням засобів досудового регулювання спору. Будь-які інші питання, не врегульовані в даному Договорі, вирішуються Сторонами способом проведення між ними переговорів на рівноправній основі та/або будь-яким іншим способом, що, зазвичай, використовується для вирішення подібних питань.
11.5. У випадку, якщо Сторони на зможуть дійти згоди щодо врегулювання спірного питання, усі суперечки та розбіжності підлягають врегулювання в судовому порядку, з врахуванням відповідності інстанції, юрисдикції та територіальної підсудності, в межах та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.
11.6. Сторони дійшли згоди, що керуючись ст.516, 520 Цивільного кодексу України, Клієнт, шляхом здійснення Акцепту Оферти та укладення даного Договору, надає власну добровільну згоду Продавцеві в односторонньому порядку здійснювати у будь-який момент заміну особи Продавця, як Сторони в Договорі, в тому числі із переходом всіх зобов’язань за даним Договором, на іншу особу, шляхом надсилання повідомлення Клієнту та/або шляхом опублікування відповідної інформації на Веб-сайті та/або шляхом направлення повідомлення в Особистому кабінеті та/або будь-яким іншим зручним для Продавця способом, але із вказанням даних про нову особу (нову Сторону в зобов’язанні замість Продавця), її поштові, розрахункові, податкові реквізити та дати з якої така зміна відбувається. З дати зазначеної у повідомленні до особи, яка набула статусу Продавця (новий Продавець), переходитиме весь обсяг прав та зобов’язань Продавця (первісного Продавця), існуючих на дату заміни Сторони Продавця в даному Договорі.
11.7. У разі зміни найменування, реорганізації та/або інших змін Продавця, останній повідомляє про такі зміни упродовж 3 (трьох) календарних днів шляхом опублікування відповідної інформації на Веб-сайті та/або шляхом надіслання відповідної інформації в Особистому кабінеті та/або будь-яким іншим зручним для Продавця способом.

Зміна пароля

Введіть Ваш номер телефону:

Зміна пароля

Реєстрація

  • Телефон
  • Анкета
  • Готово!

Увійдіть для отримання карти

Реєстрація

  • Телефон
  • Анкета
  • Готово!

Введіть код підтвердження з СМС

Реєстрація

Вітаємо!

Регистрация успешно окончена. Вы можете получить 100 бонусов, заполнив анкету!

Реєстрація

  • Телефон
  • Анкета
  • Готово!

Реєстрація

Вітаємо!

Подключитесь к Rodnik Assistance просто заполнив модель автомобиля в профиле !!!